#POTREBUJEM POMÔ Telefonické objednávky: 0904 034 334 / 0904 947 494


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
kvety1 s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06

prevádzkawww.smutocnevence.sk

adresa : Plynárenská 2 

Bratislava Ružinov 

IČO: 51 864 614

DIČ: 212 082 1560

IČ DPH: SK2120821560

sme mesačný platca DPH

 

Tel.: 0904 94 74 94

E-mail: kvetybratislava@gmail.com

Podnikateľský subjekt je registrovaný : Okresný súd Bratislava

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=439253&SID=2&P=0

 

Čísla účtov v bankách:

Firemné objednávky:  Tatrabanka: IBAN: SK32 1100 0000 0029 4706 0427,  TATRSKBX
 

Zadefinovanie pojmov:

Odberateľ - registrovaný ( aj neregistrovaný ) zákazník na internetovej stránke www.kvetyprevas.sk, ktorý má možnosť objednať kyticu alebo kytice na stránke prevádzkovateľa.

Príjemca - DODACIA ADRESA - osoba, ktorej je kytica určená. udaje príjemcu sa uvádzajú do dodacej adresy /email môžete zadať na objednávateľa/ a text venovania a čas , dátum doručenia sa uvádzajú do poznámky v objednávkovom formulári. ... Do poznámky prosíme uviesť aj prípadné podrobnosti k doručeniu.

Miesto doručenia - DODACIA ADRESA  - miesto určené odberateľom, na ktorom by sa mal príjemca zdržiavať v čase doručenia kytice. Toto je možné nahradiť kontaktným telefónnym číslom na ktorom sa ako "darčekový kuriér " s obdarovaným dohodneme na odovzdaní darčeka /kytice/. Kontaktovanie adresáta je samozrejme diskrétne a obsah zásielky a ani údaje odosielateľa sa adresátovi neoznamujú.

Objednávka - Odberateľ si vyberie konkrétnu kyticu, vyplní objednávku. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi email, v ktorom odberateľ objednávku potrvdí. Odberateľ môže taktiež objednávku vykonať telefonicky na tel. Čísle 0904 94 74 94 / emailom: kvetybratislava@gmail.com Zásielka bude doručená až po úhrade, preto by sme Vás chceli požiadať o zaslanie naskenovanej kópie prevodného príkazu na našu emailovú adresu, resp. objednávať kytice v dostatočnom predstihu. V prípade úhrad vrámci bánk, v ktorých máme vedené účty alebo online kartou, PAYPALOM nie je potrebné zasielať potvrdenia o úhrade, nakoľko využívame sms notifikácie k účtom v uvedených bankách.

 

Platba:

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:
- platobnú bránu Barion/platobnou kartou Barion hneď po odoslaní objednávky
- platobnú bránu PayPal kreditnou kartou
- vkladom na účet Tatrabanky/prevodom na účet Tatrabanky aj neškoršie po objednaní
- platba priamo kurierovi pri preberaní tovaru v hotovosti

 

Prípadne v hotovosti buď priamo na pobočke, alebo v Bratislave kuriérovi pri preberaní kytice. Firemné objednávky možno zaplatiť zálohovou faktúrou.

Účty v bankách, ktoré vedie firma sú:
- Tatrabanka SK3211000000002947060427 TATRSKBX

Platba pomocou platobnej brany Barion

 

Darčekové poukážky

- u nás je možná platba aj pomocou darčekových poukážok

 

Dodacie podmienky:

- Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 06:00 do 21:00 hod. V sobotu a nedeľu od 08:00 – 18:00, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme.

- Všetky kytice sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie kytice, pokiaľ to ročné obdobie dovoľuje.

- Objednávateľ prehlasuje že svojou objednávkou neobtažuje 3.stranu(obdarovanú osobu), pokiaľ bolo zo strany obdarovanej osoby nahlásené že si neželá doručovanie môže prevádzkovateľ takúto objednávku odmietnuť.

- Pokiaľ je to možné doručuje sa obdaorvanej osoby priamo do rúk, pokiaľ to nie je možné doručuje sa po 1 zamknuté dvere.

- Pokiaľ príjemca (obdarovaná osoba) odmietne zásielku bezdôvodne prebrať je možné finančné prostriedky uhradené za kyticu preniesť do formy kreditu na ďalší nákup. V tomto prípade je potrebné aby ste boli zaregistrovaný na e-shope. Kredit Vám následne bude do 72h pripočítaný na registračný účet. Pokiaľ objednávateľ nieje registrovaný nie je možné kredit pripísať(prepadá) čiže kytica sa považuje za doručenú. 

Doručíť vieme kyticu darčekový kôs, smútočnú kyticu a iné s minimálnou hodnotou nad 25€ 

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

- doručí objednanú kyticu podľa objednávky Odberateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.

- ak nie je možné kyticu doručiť (príjemca kytice sa nezdržuje na mieste doručenia), Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Odberateľom a dohodnú iné miesto doručenia.

- pri odmietnutí zásielky adresátom, nakoľko sa jedná o živé kvety sa považuje objednávka za doručenú .

- ak má kuriér kontakt na objednávateľa pri doručení v Bratislave kontaktuje ho okamžite.

 

Odberateľ sa zaväzuje, že:

- v objednávke uvedie adresu doručenia kytice, príjemcu kytice, kontakt na príjemcu, čas doručenia kytice.

- v prípade nedoručiteľnej kytice dohodne ďalší postup doručenia.

- dá súhlas, aby bola kytica daná do rúk inej osoby, ak nie je prítomný príjemca kytice.

 

Záruka a reklamácia:

V prípade, že bude doručená poškodená kytica, alebo nie čerstvá, kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailom alebo poštou.

- telefonický kontakt: 0904 94 74 94 (po náhlásení treba poslať aj elektronickou formou na adresu kvetybratislava@gmail.com)

Storno objednávky

3.1 Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty (kvetybratislava@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0904 947 494. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3.2 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

3.3 V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

3.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.5 V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

3.6 V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

3.7 V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

 

Záverečné ustanovenia:

- náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.


Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.


Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.


Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Bodový systém

Pri každom nákupe získavate ako registrovaný zákazník na Váš zákaznícky účet body ktoré je následne možné použiť pri nákupe tovaru. Bonusové body je možné použiť pri hodnote nákupu nad 25€. Pri nákupe získa zákazník 7% z ceny nákupu naspäť na zákaznícky účet vo forme kreditu na ďaľší nákup. Pri registrácií získava zákazník autmatickú zľavu 5%.

Pri akcii bonusový kredit za registráciu sa tento kredit pripočítava na zákaznícky účet do 2 pracovných dní od registrácie (akcia platí do odvolania).

Telefonická alebo LIVE objednávka

Rýchly a presný spôsob ako objednať.

Môžete nám zavolať, alebo v pravom rohu okna s operátorom dohodnúť.

+421 904 94 74 94 | +421 904 034 334

Aj kvety a kytice na osobný odber je potrebné objednať aby boli pripravené na čas ako si želáte.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Pre kamenné predajne:

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné: „Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Kvetinový servis, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32 Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk a ars@soi.sk, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“

Nákup online na kvetyprevas.sk
  1. Vyberte si produkt z kategórie, ktorá Vás zaujala.
  2. Pri väčšine produktov si môžete meniť počet, farbu a tvar. V tomto prípade treba kliknúť na názov produktu a následne môžete meniť povolené parametre.
  3. Po výbere a následných zmenách si tovar pridáte do virtuálneho košíka tlačidlom "Kúpiť".
  4. V tomto kroku si musíte vybrať "poštovné" - čiže službu doručenia podľa uvedených popisov a miesta a času doručenia. Bližšie info o spôsobe doučenia nájdete TU a o spôsobe platby TU.
  5. V ďalšom kroku produkt objednáte. Dodacia adresa: komu a kam, dátum a čas doručenia, prípadne firmu, v ktorej sa daná osoba nachádza.
  6. FAKTURAČNÁ ADRESA - to ste Vy, objednávateľ. Mobil na Vás pre nás znamená, že naň Vám zašleme SMS hneď po úspešnom doručení zásielky.
  7. Do poznámky uvádzate podrobnosti k doručeniu a HLAVNE VENOVANIE, alebo od koho je zásielka. / ak sa k venovaniu nepodpíšete - zásielka je doručená bez podpisu/
  8. V zavislosti od spôsobu platby dokončíte a odošlete objednávku. Obdržíte emailovú správu o potvrdení objednávky a s prípadným postupom úhrady.Číslo objednávky je Variabilný symbol.

Ako správne nakupovať


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Dakujem , kytica super a slzy v očiach :-)
peto simo
09.08.2015 12:21
Dakujem , super
abel sydney
18.10.2014 12:15
poďakovanie
Beáta
05.04.2014 10:49
Podakovanie
Lubica
09.03.2014 11:25
dakujem .. aj o 6 ej ráno prekvapíte
Rita
23.01.2014 08:15
Dakujem
miko
20.11.2013 14:28
Prekvapko
Michaela
11.06.2013 15:06
dakujem na 6:00 presne
Rizman
31.05.2013 09:15
super ... tulipány som našiel v Bratislave
Tomas
25.05.2013 13:49
Dakujem pekne ... ste bomba
Karolko
31.12.2012 10:37
dakujem
Maja
15.11.2012 08:55
Dakujem ... super prekvapenie
martin t
10.11.2012 08:56
Dakujem .. to bolo super prekvapenie
mirec
08.10.2012 15:59
poďakovanie
Ľubica
17.09.2012 08:35
Služby pre firmy

Kvetinový servis predstavuje modernú službu pre skupinu biznis zákazníkov – hotely, reštaurácie, firmy, ktoré k svojmu podnikaniu a na vhodnú reprezentáciu firemného imageu potrebujú nevyhnutný doplnok – kvetinu.

Servis sa poskytuje v pravidelnom dohodnutom intervale, spravidla 1 až 2-krát týždenne a zahŕňa donášku čerstvých kvetov – kytíc, alebo aranžmánov, ich expozíciu v priestore.

Je možné si objednať aj iné aranžmány, než máme v ponuke. Na objednávku vieme doručiť aj špecifické kvety pre väčšie akcie. Zabezpečíme krásne kvetinové kompozície pre svadby, narodeniny, stužkové, promócie...

 

Cena služby a produktu je garantovaná podľa vzájomnej dohody.

cenový dopyt - informácia

Tu môžete zadať vašu osobnú požiadavku

aby sme Vám mohli odpovedať.

email : 

info@kvetyprevas.sk    

alebo telefonicky   0904947494

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NzIzM